Znanje engleskog jezika

U moderno doba, na¾alost, upravo su ¾ene koje ne znaju engleski, ne samo da pronaðu poziciju iz snova, a èesto èak iu svojoj profesiji, i jo¹ uvijek mogu biti problemi u mnogim razlièitim stvarima. Takoðer je donedavno veliki utjecaj bio na engleski jezik, sada ga nije toliko nauèiti, samo znati. Primjer?

U pro¹losti se ovaj stil uèio u pripremama, sada se priprema da uèenici mogu odmah nauèiti od posljednjih godina obrazovanja tako dobro da ga mogu lako koristiti. U praksi je, dakle, da izgleda puno drugaèije, ovisno o zavr¹enom zavr¹enom stupnju ¹kole, ili vi¹e kada se odreðeni uèenik upoznao s engleskim jezikom, ¹to je trenutno njegova misao. Èesto je potrebno proæi problem na stranom jeziku, pri èemu je engleski izuzetno znaèajan. Bez njegove prakse postoji zatvorena metoda za model za normalne studentske promjene i putovanja, kao i stipendije u inozemstvu. Veæ na sada¹njoj razini, pa se neznanje o engleskom mije¹a, ai onda je samo jo¹ gore, jer mora biti i od takvih nekvalificiranih zaposlenika kao konobara, s obzirom na posljednje, da ima mnogo stranaca u znaèajnim gradovima, ¹to se mora nekako slo¾iti. Veæina ljudi koji ne znaju engleski prije ili kasnije suoèavaju se s potrebom da to nauèe, iako na dobroj razini, nije uvijek tako ugodno kad je u ¹koli, pogotovo zato ¹to ako se poduèavate engleskom jeziku ili sami poduèavate, èesto morate puno platiti za to. Na svadbi, sleng postoji na kraju popularnog, da su tro¹kovi znanja jednostavniji od modela u uspjehu ruskog ili francuskog jezika, lak¹e je pronaæi uèitelja. Za ekonomiste je vjerojatno dobra ideja imati moguænost poliranja ruke - od pravila, snimaka, i dodatno gledajuæi filmove sa titlovima bez uèitelja i slu¹ajuæi engleske pjesme ili radio programe. To je doista vrlo va¾no i nekoliko djelotvornih od teèaja.

Profesionalni prijevodi: