Znaeajke it sustava

Informacijski sustavi su faze elemenata za obradu podataka pomoæu raèunala. Svaki informacijski sustav sadr¾i nekoliko kljuènih komponenti. va¾no je hardver (hardver. Oprema je, prije svega, raèunala, ali tim sustava takoðer mo¾e ukljuèivati kamere i skenere, tj. Ureðaje za dobivanje informacija izvana. Pozornica je takoðer robot, itd.

https://mlash.eu/hr/

Drugi element informacijskih sustava je softver (softver. Oni pru¾aju sada¹nje znanje korisno u dijelu informacija i podataka iz kojih se zadatak obavlja dok odr¾ava raèunalo. Softver pripremaju programeri. Njihov model su grafièki i tekstualni ureðivaèi, proraèunske tablice i igre, pa èak i raèunalni virusi. Softver je iznimno va¾an u svakom IT sustavu.Naravno, ne mo¾ete zaboraviti sve one koji su va¾ni za pokretanje i kori¹tenje programa koji idu u skladi¹te IT sustava. Igra je takoðer va¾an organizacijski i informacijski element. Informacijske toèke kvalificiraju baze znanja, organizacijske teme, sve tehnike i informacije koje daju za kori¹tenje iz odreðenog sustava.Raèunalni sustavi danas se uzimaju u mnogim podruèjima ¾ivota, pored imena i poduzeæa. Poma¾u im da rade i mijenjaju kvalitetu komunikacije. Oni su u stanju proizvesti iz nekoliko aplikacija ili formirati zatvorenu cjelinu. Najpopularniji IT sustavi povezani s tvrtkama su CRM i ERP.CRM je naèin upravljanja informacijama o klijentima. Njegova pretpostavka je mre¾a i pobolj¹anje odnosa s potro¹aèem i pokretanje marketin¹ke strategije tvrtke. ERP, ali to je tim za planiranje resursa, za koji se poslu¾uju mnogi moduli (piæa iz njih su vjerojatno samo CRM. Na njemu se mogu temeljiti: raèunovodstvene aplikacije, programi za raèune, HR i plaæe, itd. Modeli prodaje i pohrane takoðer su vrlo popularni.U nekim poduzeæima IT sustav izgleda pomalo drugaèije, jer poduzetnik bira programe koji su mu prikladni.