Vanjska rasvjeta

Flexa Plus NewFlexa Plus New. Lijek za bolesti zglobova

LED rasvjeta u javnim zgradama poznat kao element sustava protupo¾arne za¹tite mora udovoljavati nizu zahtjeva, èiji je sadr¾aj takoðer obuhvaæen propisima, kada i standardi koji se odnose na za¹titu od po¾ara i rasvjetu. Ta pravila definiraju specifiène parametre alata i pribora te prikazuju razmi¹ljanja o mjestu znakova za evakuaciju, ¹to bi se trebalo pretpostaviti u ispravno pripremljenoj instalaciji za rasvjetu u sluèaju nu¾de. LED za sluèaj opasnosti mo¾e se pozvati:

nema izraèuna o oèekivanom intenzitetu rasvjete u nu¾di,nepotrebno kori¹tenje koeficijenata refleksije za izraèune na zidovima, podovima ili stropovima,nedostatak razmatranja uèinkovitosti svjetiljki u akumulatorskom djelovanju, osobito uèinkovitost svjetiljki s pretvaraèima,ne postoji rasvjeta u nu¾di iza jedina izlaza za sluèaj opasnosti u posebnim prostorima, kao i vatrogasne i medicinske opreme sliènog intenziteta,postavljanje svjetiljki sa znakovima za evakuaciju u prostorijama koje su nevidljive ili zaklonjene ogla¹avanjem ili strukturnim elementima odreðenog objekta,odabir ureðaja koji ne ispunjavaju propisana pravila ili se ne oblikuju pod odreðenim uvjetima (npr. oni koji ne prikazuju parametre punjenja ili pra¾njenja baterije i koriste svjetiljke s izmjenjivaèima na temperaturi manjoj od pet stupnjeva;neispunjavanje zahtjeva da bi nestanak struje u poddistributoru aktivirao rasvjetu u nu¾di na naèin da ne uzrokuje znaèajno pra¾njenje baterije,nema uporabe dinamièkog LED rasvjeta u okolinama u kojima se evakuacija mo¾e pojaviti te¾e,nedostatak razmatranja kori¹tenja odreðenog objekta i uvjeta evakuacije prema planiranom konceptu rasvjete u sluèaju nu¾de (npr. evakuacija bolnice na vi¹e razina bit æe mnogo sporija od evakuacije postrojenja na razini jednog supermarketa.

U nedostatku pobolj¹anja cilja i prilagodbe sustava hitne rasvjete odgovarajuæim propisima, to je fatalan kraj ne samo za izvoðaèa projekta, veæ prije svega za potencijalne ¾rtve u sluèaju stvarne prijetnje. Uostalom, LED nu¾na rasvjeta je dizajniran za olak¹avanje evakuacije, tako da ne smijemo podcjenjivati nijanse, jer one mogu utjecati na uèinkovitost spa¹avanja. Sustav namjenskog bijega i metoda dinamièke evakuacijske rasvjete omoguæuju fleksibilno prilagoðavanje uvjeta evakuacije postojeæoj po¾arnoj situaciji na moguænost evakuacije (npr. Pu¹enje evakuacijske rute ili po¾ar na stubi¹tu. Zahvaljujuæi visoko navedenim rje¹enjima, moguæe je prilagoditi uvjete evakuacije i nu¾ne rasvjete naèinu na koji se odreðeni objekt koristi.