Sterilna neplodnost

Bilo na prvi pogled, ili kroz bilo koju drugu va¾nu situaciju, ispitujemo èovjeka s kojim ¾elimo provesti ostatak ¾ivota. Nakon ¹to donesemo odluku o vjenèanju i zajednièkom stanu, ¾elimo imati vlastito dijete. Dana¹nji tempo ¾ivota, sveprisutna elektronika, nezdrava hrana svi djeluju u obliku va¹eg zdravlja, a jedini na sklonosti da zaèe dijete.

Kada proðu drugi mjeseci, a ¾ena jo¹ uvijek ne mo¾e zatrudnjeti, mnogi parovi su odluèni poduzeti odreðeni ¾ivot kako bi rije¹ili posljednje oblike. Gdje poèeti, kad ne mo¾emo èekati bebu u poljskom domu? U poèetku, optimalno rje¹enje bit æe dijagnoza neplodnosti u Krakovu, koja pru¾a sveobuhvatno iskustvo u posljednjem podruèju. Dijagnoza je nu¾na za poèetak bilo kakvih kurativnih aktivnosti. Zahvaljujuæi njoj znamo koja ¾ena iz para ima zdravstvenih problema, a onda æe biti jako jaka da ozdravi. Suprotno pogre¹nom uvjerenju pokajnika u dru¹tvu, neplodnost ne znaèi uvijek da je stari problem s poznatim tijelom. Pogotovo danas mu¹ko stanje ne dopu¹ta mu da uzgaja potomstvo. Mnogi od njih ne rade ispred raèunala, vraæaju se kuæi automobilom i pored toga sjedaju s laptopom na krilima, buljeæi u ekran, do noæi. To uopæe ne pobolj¹ava kvalitetu sperme. Toplina koju emitira posuda i elektromagnetski valovi opasni su za spermu. Pijenje alkohola (èak iu minimalnim kolièinama ili pu¹enje cigareta, takoðer djelujemo u nepovoljnom polo¾aju kada je u pitanju plodnost. Dakle, dragi èovjeèe, nemojte sebe kriviti ¹to niste u moguænosti zatrudnjeti. Kada je vrijeme èekanja za duljim djetetom du¾e, lako mo¾ete postati nervozni. Mnogi parovi posljednjeg smisla se rastaju, pa prije dono¹enja brzih odluka, otiðite k struènjaku koji æe dijagnosticirati va¹u temu i pomoæi vam u skrbi za pomoæ.