Simultano prevodenje tri grada

U svakoj tvrtki gdje mijenja mje¹avinu zraka s plinovima, parama i zapaljivim maglicama, postoji opasnost od paljenja kao posljedica - eksplozije. U procesu proizvodnje jo¹ uvijek nastaje i poveæava elektrostatièka naboja.

Izdaci akumulirane djelatnosti su javni pored sadr¾aja zapaljivih tvari predstavljaju prijetnju sigurnosti osoblja i cjelokupnog postrojenja. Osiguravanje izbijanja tih tvari iz zraka i izbjegavanje njihova postavljanja odgovarajuæim ventilacijskim djelovanjem djelomièno le¾i kod poslodavca. On je tek tada iz mnogih du¾nosti koje mu donosi Zakon ministra gospodarstva od 8. srpnja 2010. godine s obzirom na minimalne zahtjeve vezane uz povjerenje i profesionalnu higijenu vezanu uz moguænost eksplozivne atmosfere na podruèju rada.Morate dati svojim zaposlenicima sigurne radne uvjete, a ako unatoè bilo kasnije akcije suvremene tematike, i dalje postoji opasnost od eksplozije, posada mora obavijestiti o tome u potpunosti, odrediti opseg opasnosti, stalno prati situaciju i minimalizirati negativne uèinke moguæih eksplozija. Ovaj teèaj je stvorio sigurnosni eksplozija dokument, dokument eksplozije sigurnost. Potrebno je stajati prije stvaranja knjige u opasnoj sferi. Po zakonu, poslodavac se obvezuje:- spreèavanje pojave eksplozivne atmosfere,- sprjeèavanje paljenja u gore spomenutom atmosfera,- minimizira ¹tetne uèinke nastale eksplozije.U tekstu poslodavac snima sve radove nadzora i odr¾avanja na ureðajima koji predstavljaju prijetnju. Odreðuje vrstu mjera opreza koje treba poduzeti, ima za cilj utvrditi opasnost i kuæi¹te u kojem se mo¾e pojaviti paljenje. Èovjek mora biti upoznat sa svim opasnim zonama (0, 1, 2, 20, 21, 22. Pristup opasnoj zoni mora biti posebno oznaèen ¾utim upozoravajuæim trokutom s crnim EX-om u sredini. Poslodavac takoðer mora utvrditi naèine evakuacije, au sluèaju izrade ¾eljeznica na podruèju postrojenja koje utjeèu na podruèje opasnosti, DZPW mora biti a¾uriran trajno.