Rje avanje obrasca volonterskog rada

To su nove odredbe u Zakonu o PDV-u, koje su stupile na snagu od sijeènja 2015. godine i uvele potrebu za obavljanjem nagodbi uz kori¹tenje blagajne meðu ostalim skupinama poduzetnika. Iako su neki poduzetnici jo¹ uvijek povuèeni iz obveze izdavanja raèuna, tvrtke koje predla¾u svoje usluge drugim klijentima du¾ne su podmiriti rad s upotrebom blagajne.

Tko mora imati blagajnu?Potrebne su blagajne u & nbsp; tvrtkama koje pru¾aju svoje poslovanje pojedincima (B2C. A tvrtke èiji godi¹nji promet ne prelazi neto 20.000 PLN nemaju obvezu izdavanja fiskalnih raèuna. Iz serije, ako poduzetnik zapoène s radom tijekom fiskalne godine, tada se obveza za blagajnom javlja kada promet prelazi 20.000 PLN. Jo¹ uvijek postoji katalog aktivnosti koje ne podlije¾u potrebi izdavanja potvrda tiskanih putem blagajne.

Reljef i ciljevi u kombinaciji s blagajnicima.Prije nego ¹to poduzetnik poène koristiti blagajnu, o tome mora obavijestiti pojedinaèni porezni ured zajedno s adresom na kojoj æe se koristiti blagajna. Uz navedene dokumente, potrebno je dostaviti i originalni dokaz o kupnji blagajne i potvrdu da je upisana blagajna zadovoljavaju zahtjeve - tehnolo¹ke i praktiène - navedene u rje¹enju o PDV-u. Formalni zahtjevi koji se moraju napraviti prije kori¹tenja blagajne ovise i o pomoæi koja je va¾na za kupnju blagajne. Olak¹ice, povezane s kupnjom blagajne, dose¾u i do 90% tro¹kova kupnje blagajne, iako ne daleko od 700 PLN. Blagajnik se mora prisjetiti i savr¹enog servisiranja na ovla¹tenim mjestima, a servisiranje blagajne ne mo¾e se obavljati rjeðe nego svakih 25 mjeseci. Produ¾avanje ove faze mo¾e rezultirati potrebom za vraæanjem olak¹ice iz ureda za kupnju blagajne.

Grey Blocker Grey Blocker . Način za sijanje kose

Posjedovanje blagajne i nu¾nost izdavanja originalnih raèuna kupcima i èuvanje kopija raèuna u trajanju od 2 godine od kraja obraèunske godine u kojoj su izdane. Blagajnik mora i dalje ispisivati periodièna izvje¹æa - dnevno, tjedno i mjeseèno - koje izdaje blagajna.