Registarske blagajne koje registriraju gofin propis

Trenutno, pravilo u Poljskoj osim u buduæim zemljama mora imati i blagajnu u svakom prodajnom mjestu koje je zainteresirano za prodaju robe i pomoæ. Nije bitno radi li se o poduzeæima koja su povezana s prodajom veæih dijelova robe, kao ¹to su trgovine na velikim povr¹inama, ili one koje se prenose uslugama kao ¹to su usluge popravka ili krojenja. Imati blagajnu otvoren je svim poduzetnicima.

Zahtjev za postojanjem ovog alata mo¾e biti motiviran èinjenicom da je potrebno provjeriti da li odreðeni poduzetnik plaæa PDV na objavljene èlanke i usluge. Stanje ureðaja trebalo bi pratiti vrlo pa¾ljivo jer previdajuæi kvar na blagajni mo¾e dovesti do vrlo ozbiljnih pravnih posljedica. Kori¹tenje o¹teæene blagajne izla¾e poduzetnika riziku od visokih tro¹kova ako to otkrije porezni ured. Posnet blagajna dostupna je za ispis dokumenta kojim se potvrðuje kupoprodajni ugovor. Ova èinjenica se kupcu obvezuje nakon sklapanja ugovora. Potvrda je èinjenica zahvaljujuæi kojoj mo¾ete ogla¹avati dobro (u uspjehu njegovih gre¹aka koje ne proizlazi iz na¹e krivnje, ili ga dati prodavaèu u mjeri u kojoj je to vremenski odreðeno zakonom. Ovaj dokument mora uvijek biti izdan od strane kupca. Ne ispisivanje raèuna jednako je kr¹enju zakona. Unatoè tome, kupci ne uzimaju uvijek dokument, au tom sluèaju prodavatelj ga je du¾an èuvati u sluèaju da ga se kupac prisjeæa, a zatim se vraæa za njega. Fiskalne blagajne ponovno su potrebne za vozaèe taksija. Obveza da budu financijske blagajne motivirana je, naravno, kada je u sluèaju obiènih poduzetnika - prepreka poslovnoj aktivnosti "u crnom". Ne samo da vozaèi taksija imaju obvezu imati fiskalne blagajne, veæ ih vozaèi privatnih prijevoznièkih tvrtki moraju prihvatiti prilikom prodaje ulaznice putniku. Blagajne su stoga neophodne za praktièno sve aktivnosti u kojima se kupi / prodaje neki proizvod ili usluga. Èini se da je legitimnost obveze posjedovanja tih ureðaja za dane entitete u ovom trenutku prikladna. Prevelika ekspanzija subjekata obuhvaæenih svrhom njihovog osnivanja mo¾e rezultirati èestim neobiènostima.