Raeunovodstvo tvrtki u nizozemskoj

Vlasnici tvrtki èesto tra¾e raèunalni program koji æe ih osloboditi monotonog i apsorbirajuæeg radnog vremena, a zadr¾at æe raèunovodstvene evidencije i obraèune s poreznim uredom. Raèunovodstveni sustavi zadovoljavaju sve potrebe vrlo bogatih prijemnika, dodaju fleksibilnost i jednostavnost kori¹tenja. Ono ¹to je vrlo va¾no, oni su prilagoðeni va¾nim propisima i na kraju fleksibilni kako bi zadovoljili zahtjeve najveæe skupine korisnika. Ponuda se odnosi i na jedinice koje obavljaju cjelovito raèunovodstvo, kao i na tvrtke koje plaæaju u izradi knjige prihoda i rashoda ili na platformi pau¹alne poreza.

Raèunovodstvo je ¹irok raspon funkcija potrebnih za uèinkovito voðenje knjige trgovanja: od upravljanja raèunima, preko raèunovodstva i raèunovodstva, preko poravnanja do poravnanja, do upravljanja osnovnim sredstvima.

Enova je iznimno te¹ko upravljiv sustav, s modernim suèeljem koje pru¾a najbolju funkcionalnost i praktiènost rada. Zahvaljujuæi intuitivnom kreatoru sustava, poèetak rada s programom neæe biti problem èak ni za nekoliko iskusnih korisnika.

Ovaj program u sudaru s vlastitim pru¾a mnogo vi¹e fleksibilnosti. Osim pune funkcionalnosti osnovnog sustava, to dopu¹ta imaju svoja izvje¹æa i ispise, opisuju poslovne dogaðaje na drugaèiji naèin, obavljaju analize zapisa prema razlièitim dijelovima, dr¾eæi tzv. vlastitim poljima, ili sami poravnati naselja ili ih evidentirati prema vlastitim vrstama. Jo¹ je moguæe implementirati va¹a rje¹enja.

Osnovne znaèajke raèunovodstvenog programa:voðenje KPiR-a ili jedinstvene porezne prijave;pisanje i brojanje evidencija PDV-a: kupnje, prodaje, gotovinskog raèunovodstva, usklaðivanja PDV-a s plaæanjima koja nisu obuhvaæena u tom razdoblju;evidenciju stalnih sredstava, kao i duhovne i prave vrijednosti;standardna plaæa;dostava gotovinskih i nenovèanih gotovinskih transakcija, gotovinski izvje¹taji;izdavanjem ZUS deklaracija takoðer i moguænost izvoza na platitelja.