Prodavatelj krakovske novinske godine

Zakon koji je veæ na snazi stavlja odreðene obveze na prodavatelje koji se moraju zadr¾ati ako ¾ele izbjeæi druge vrste sankcija. Stanje njih takoðer znaèajno ovisi o toènoj trgovinskoj aktivnosti koju provodimo. Bez obzira na to prodajemo li hranu, odjeæu ili elektronièku opremu, moramo imati neke alate (u odnosu na vrijednost trgovine koji su blagajne.

Zahvaljujuæi stalno razvijenim elektronskim tehnikama, one su vrlo slo¾ene. Mo¾emo se opremiti snagom vrsta ureðaja koji æe nam svakako pomoæi. Naravno, va¾na funkcija blagajne su tzv. Prodajni zapisi, ali neki od njih su sposobni za dodatne opcije vezane uz èak i plan izvoðenja uèinkovitog i velikog inventara. Zahvaljujuæi tome, poznato djelovanje je bolje.

Koje su nam moguænosti na tr¾i¹tu?

Trenutno postoji podjela dotiènih ureðaja na tr¾i¹tu. Mo¾emo spomenuti elektronièku blagajnu (ERC i elektronièku prodajnu toèku (POS blagajne.

Na primjeru prvog tipa ureðaja, radit æemo s vrlo originalnim modelima. Njihove funkcije nisu jako opse¾ne (isto vrijedi i za softver, tu je i mala RAM memorija, koja skraæuje vijek trajanja ureðaja. U POS-ovom uspjehu, va¹e su ¹anse vrlo ¹iroke. Vrlo je va¾no to ¹to za njihovu korist mo¾emo obavljati prodajne operacije u podruèju raèunala.

Atraktivne su i posebne POS funkcije. Osim raèunala, oni su takoðer kompatibilni s èitaèima crtiènog koda i èipovima, ljestvicama ili terminalima platnih kartica. Mo¾ete ih mije¹ati s razlièitim blagajnicima. Zahvaljujuæi ovom standardu, mo¾emo kontrolirati proces prodaje na uredan naèin, provesti inventar proizvoda na vrlo fleksibilan naèin, ili èak uèinkovito upravljati klijentom, za koje je vrijeme provedbe specifiènih funkcija opæenito najva¾nije.

Slo¾eni sustavi

Naravno, treba shvatiti da su POS blagajne ne¹to skuplje od svojih tradicionalnih blagajnika. U promjenama, meðutim, dobivamo jela s raèunalnim podacima koji æe nas podr¾ati u knjizi.

I zapravo je to danas, jer izvan blagajne dobivamo i kompjutorsku jedinicu, tipkovnicu i prikladan monitor (koji je potpuno u kontaktu. Osim toga, ovo jelo zauzima mnogo ulaza, preko kojih smo povezani s gore spomenutim sustavima. Istovremeno je iznimno va¾no da u sluèaju POS-a dobijemo moguænost vrlo iskusne i svake konfiguracije ureðaja. Mi smo u obliku zamjene procesora, RAM memorije ili èak postavljamo novi, uèinkovitiji sustav. Posebno ova vrsta blagajne i dodatnih baterija, zahvaljujuæi kojima mo¾emo raditi bez spajanja na struju.

ERC modeli

Meðutim, nakon ¹to je reèeno, ova vrsta naprednih sastojaka je prilièno skupa. Meðutim, to ne znaèi da æemo se raspasti. ERC blagajne i mogu ispuniti sve va¹e zahtjeve. Meðutim, trebate ga uzeti u pa¾ljivoj mjeri.

Iznad svega, na posljednju stvar treba odgovoriti u nekoliko varijacija. Èesto se koriste mobilni kockarnice. Oni pokazuju malu velièinu pa se meðusobno savjetuju u maloj trgovini ili tijekom mnogih dogaðanja.

U uspjehu veæih duæana moramo se zalagati za sistemske uèinke koji se mogu povezati s vlastitim valutama ili s bogatom opremom. Obièno se koriste tamo gdje postoji nekoliko prodajnih mjesta. Neizravni model tih objekata su sorte s jednom stanicom. Jo¹ uvijek im daje malu velièinu, ali nemaju veliku ulogu u usporedbi s mobilnim modulima.

U uspjehu ERC blagajne moguæe je instalirati i raèunalo. Oni rade s njima na mre¾nom ili izvanmre¾nom sustavu, govoreæi ovu informaciju. Posljednju vrstu rje¹enja razvija priroda raspolo¾ivih funkcija.

Kao ¹to mo¾ete vidjeti, postoji mnogo blagajne. Zato ih trebamo povezati s poslovima koje vodimo.