Pribor za jelo za restoran

ATEX direktiva, koja se takoðer naziva i Direktiva o novom pona¹anju, dokument je èiji je prioritetni cilj pribli¾iti zakonske odredbe dr¾ava èlanica Europske unije u podruèju za¹titnih sustava i ureðaja koji su iskusni u podruèjima ugro¾enim eksplozijom metana ili ugljene pra¹ine.

Ova direktiva prvenstveno definira glavne sigurnosne zahtjeve, ¹iroka podruèja proizvoda, ali i naèine pokazivanja suradnje s glavnim sigurnosnim zahtjevima.Kljuèna aktivnost su u osnovi europski standardi koji detaljno opisuju tehnièke metode dokazivanja usklaðenosti sa sigurnosnim zahtjevima. Prema pravilu, ako se rezultat podudara s kolièinom, tada se sla¾ete sa strogim sigurnosnim zahtjevima.Uobièajeni atex zahtjevi za opremu i za¹titne metode povezane u blizini potencijalno eksplozivne atmosfere nalaze se u Dodatku II Direktive. Govor je o opæim zahtjevima, odabiru materijala, obliku i obliku, potencijalnim izvorima paljenja, opasnostima koje proizlaze iz vanjskih djelovanja, zahtjevima za sigurnosnim ureðajima i integraciji zahtjeva koji osiguravaju sigurnost sustava.Prema smjernicama, proizvoðaè mora razmisliti o sprjeèavanju stvaranja eksplozivne atmosfere posudama i za¹titnim stilovima, spreèavajuæi paljenje eksplozivne atmosfere, spreèavajuæi ili ogranièavajuæi eksploziju.Ureðaji i za¹titne metode trebaju biti pravilno konstruirani kako bi se sprijeèila moguænost eksplozije. Treba ih provoditi uz poznavanje tehnièkog znanja. Takoðer, kolièine i komponente ureðaja moraju iæi sigurno i u skladu s uputama proizvoðaèa.Svaki ureðaj, za¹titni sustav i ureðaj trebaju biti oznaèeni CE oznakom.Materijali koji se koriste za izradu ureðaja ili za¹titnih sustava ne mogu biti zapaljivi. Ne smije biti nikakvih reakcija izmeðu njih i sadr¾aja koji bi potencijalna eksplozija mogla stvoriti.Posude i za¹titni sustavi ne smiju uzrokovati ozljede ili druge ozljede. Oni moraju osigurati da se njihov proizvod ne podigne na visoku temperaturu i zraèenje. Oni ne mogu utjecati na elektriène opasnosti ili ne mogu provesti opasne situacije.