Pravnih akata

Znaèajne disproporcije u pravnim aktima koji se odnose na sigurnost u podruèjima Europske unije, posebice u podruèju opasnosti od metana i ugljene pra¹ine, prouzroèili su da ih se uskladi stvaranjem odgovarajuæe direktive. Stoga je ATEX direktiva stvorena na podruèju zona koje su izravno izlo¾ene eksploziji.

Naziv ove pravne èinjenice je predstavljen na francuskom, ¹to toèno Atmosfera zvuèiEksplozivno. Osnovna zadaæa ovog pravila bila je ¹to je moguæe br¾e smanjiti rizik od eksplozije metana ili ugljene pra¹ine u opasnim podruèjima. S tim u vezi, dokument o kojem se raspravljalo takoðer je ¹iroko ogranièen na za¹titne organizme i pribor koji su korisni u potencijalno eksplozivnim atmosferama. Ovdje takoðer govorim o elektriènim ureðajima.Zajedno sa zakonskim odredbama ATEX direktive, opasnost od eksplozije u navedenim prostorima mo¾e potjecati od skladi¹tenja, proizvodnje i uporabe tvari koje mogu biti uzrokovane navodnom eksplozijom ako se pomije¹aju s zrakom ili s drugom tvari. U podruèju ovih baza mo¾e se prije svega spomenuti bilo koje zapaljive tekuæine i vi¹e njihovih para, kao ¹to su alkoholi, eteri i benzini. Osim toga, mo¾ete ukljuèiti zapaljive plinove kao ¹to su butan, propan, acetilen. Ostali sadr¾aji imali su, kao ¹to su vlakna kao ¹to su kositra pra¹ina, aluminijska pra¹ina, drvna pra¹ina ili ugljena pra¹ina.Iako je nemoguæe opisati sve ¹to je u ovom dokumentu. Stoga, prouèavajuæi ovaj normativni akt opæenito, treba napomenuti da regulira pune uvjete i potrebe prema organizmima i priboru koji se daju u eksplozivnim podruèjima. Meðutim, detaljne smjernice mogu biti u va¹im materijalima. Treba se samo sjetiti da drugi materijali koji reguliraju raspon eksplozivnih zona s metanom ili ugljenom pra¹inom ne mogu biti ni na koji naèin suprotni ATEX direktivi.Takoðer treba napomenuti da neki ureðaji koji se koriste u blizini ugro¾enih osoba ¾ele biti dovoljno oznaèeni oznakom CE, ¹to znaèi da je ista stvar potrebna da bi se pro¹ao postupak ocjene sukladnosti koji je provela prijavljena osoba.

http://hr.healthymode.eu/jinx-repellent-magic-formula-vodite-brigu-o-svojoj-buducnosti-zahvaljujuci-carobnoj-svijecama/

Direktiva Novog pristupa (tzv. ATEX informacija u sluèaju neusklaðenosti alata na eksplozivnim povr¹inama ukazuje da dr¾ava èlanica mo¾e pokrenuti korake za povlaèenje takve opreme.