Opra ivanje borova

promagnetin iskustva

U interesu radnih i proizvodnih hala, zaposlenici èesto dopiru do strojeva èiji rad uzrokuje emisiju malih, fragmentiranih èestica koje idu u pra¹njavu prostoriju. Dugoroèna aktivnost u opra¹ivanju mo¾e postojati posebno za radnike koji su posebno akutni za svoje zdravlje. Odreðene vrste opra¹ivanja imaju toksièno hodanje po ljudskom sustavu. Osim toga, ¹tetni uèinci opra¹ivanja na zaposlenike pogor¹avaju njihovu uèinkovitost u radu. Ponekad se opra¹ivanje koncentrira i na zapaljive ili eksplozivne plinove, pra¹inu i pare, ¹to mo¾e uzrokovati eksploziju koja rezultira gubitkom ¾ivota ili zdravlja.

Kako bi se to izbjeglo, potrebno je tretirati postrojenja za otpra¹ivanje. Usisavaèi pra¹ine, ili industrijsko uklanjanje pra¹ine, je mehanizam kojim se pra¹ina, ispu¹ni plinovi i pojedinaène industrijske pare koje se otope u zraku biraju iz mjesta. Postrojenja za otpra¹ivanje ¾ele postojati zbog postizanja zdravstvenih i sigurnosnih pravila i zdravstvenih provjera zaposlenika. Kraj postrojenja za otpra¹ivanje su lokalni ispuh. Treba ih dr¾ati ¹to je moguæe bli¾e izvoru opra¹ivanja kako bi se kontaminanti veæ provodili u okoli¹u njihova stvaranja. U trenutnom tipu neæe se pro¹iriti na cijelu sobu. Osim uklanjanja pra¹ine iz zraka, industrijska deeracija daje konstantu recirkulacije. Postrojenja za otpra¹ivanje takoðer ukljuèuju rje¹enja koja ogranièavaju emisiju ¹tetnih èestica i sitnih èestica u atmosferu.

Prilikom odabira i postavljanja industrijskog sustava za otpra¹ivanje valja spomenuti nekoliko izuzetno va¾nih naèela. Prije svega, pojedinaèni moduli sustava za otpra¹ivanje ne mogu stvarati elektrostatièke naboje - tada je to bio najosjetljiviji koji bi doveo do eksplozije zapaljivih plinova. Ventilacijski kanali, koji provjeravaju redoslijed ugradnje, moraju postojati od predmeta posebno otpornih na koroziju i abraziju. Veæa je èvrstoæa veza. Zahvaljujuæi tome, sustav radi uèinkovitije, èini ga sa svom uèinkovito¹æu i mo¾e uèiniti mnogo du¾e bez kvara. Propu¹tanja su korisna kao rezultat erozije, jer su u stanju napraviti prave stvari u stvaranju sustava, tako da ¾ele postojati tako lako eliminirano.