Opasnosti od po ara s elektrienih uredaja

U mnogim granama industrije postoji vrlo ozbiljan rizik od po¾ara. Ovdje govorimo ne samo o radu goriva, energije, boje, veæ io proizvodnji ¹eæera ili bra¹na. Tvari koje mogu postojati u ulogama pare, plinova, tekuæina, vlakana ili tih aerosola zajedno s zrakom ili vlastitim tvarima u vrlo popularnom rje¹enju takoðer mogu raditi sa sobom da nose eksplozivne tvari.

https://neoproduct.eu/hr/hallu-motion-ucinkovit-nacin-da-se-rijesite-haluksa-bez-operacije/

Dakle, postoji mnogo djela iz prava, èiji je va¾an kraj sprjeèavanje po¾ara. Ovdje govorim, prije svega, o pravu ministra gospodarstva od 8. srpnja 2010. u situaciji minimalnih zahtjeva u pogledu povjerenja i higijene rada u kombinaciji s moguæno¹æu predstavljanja eksplozivne atmosfere u radnom okru¾enju. Ovaj pravni akt prvenstveno je usmjeren na sprjeèavanje pojave bilo kakve eksplozivne atmosfere. Osim toga, on preuzima toèku sprjeèavanja paljenja i smanjuje uèinak eksplozije.Sustavi otporni na eksploziju, tj. Cijeli sustav otporan na eksploziju ukljuèuje mnogo elemenata. Kada govorimo o obvezama u ovom sustavu, treba spomenuti prvenstveno membrane za eksploziju, sustave za sprjeèavanje eksplozije i sustave za izolaciju od eksplozija.Membrane su ureðaji koji poma¾u industrijskim ureðajima. Njihova je namjera pomoæi, prije svega, filterima, mlinovima, spremnicima, sorterima, drobilicama ili ciklonima.A sustavi za suzbijanje eksplozije æe ukloniti stvaranje visokog tlaka u vrijeme eksplozije. Sustav za prigu¹enje uglavnom se prikazuje optièkim i tlaènim senzorom, upravljaèkim ploèama, HRD cilindrima i nerðajuæim mlaznicama.Sustav izolacije od eksplozije je plan èiji je glavni projekt prije svega minimiziranje uèinaka eksplozije. Rijeè je o objektima kao ¹to su povratni ventili, brzi vijci, dimnjaci otporni na eksplozije i ventili velikih brzina.Treba imati na umu da su sustavi otporni na eksploziju piæe iz zahtjeva povjerenja i higijene na radu.