Obvezu blagajni za pokretanje poduzeaea

Mnogi ljudi naivno vjeruju da je zavr¹avanje studija dovoljno za poslodavca da nas zaposli u smislu snova. Ni¹ta pogre¹nije! Mnoge moguænosti se èesto nalaze u uznemirujuæoj reèenici: "Potrebna su nam dva (tri, èetiri ... godine istra¾ivanja karijere na pravom polo¾aju." ©to mo¾emo stvoriti? Neka ide i na cilj biti aktivan u nezadovoljavajuæem zanimanju? Ne nu¾no.

Zasigurno æe èinjenica da æemo studirati u pravom smjeru biti plus u poljskom raèunu za potencijalnog poslodavca. Jedan plus je dodu¹e vrlo, vrlo malo. Sljedeæi se mo¾e dobiti prijavom na nekoliko mjeseci sta¾iranja u tvrtki koja ima zanimljive pozicije iz profesionalnog kuta. Meðutim, za ovu aktivnost ne dobivamo previ¹e novca, a pogotovo se dogaða da to èinimo u dobrotvorne svrhe, ali ulazak s nekoliko mjeseci sta¾iranja promatra ¾ivotopis za bolje nebo od samo "golih studija".

Druga moguænost za zaposlenike koji su se odluèili na veliki put vlastitog rada je prilika za dovr¹avanje razlièitih tro¹kova i obuke. Naravno, to zahtijeva posveæivanje na¹eg vremena, a èesto i financijskih izdataka. Uvijek mo¾emo uzeti posljednje, da æe nam odabrani teèajevi i treninzi jamèiti jo¹ jedan plus od drugog poslodavca. Sve te linije obrazovanja treba pa¾ljivo provjeriti u smislu organiziranja (tko, gdje, na koji naèin provodi obuku, Kao i iznimne (koje su osnove o kojima se raspravljalo tijekom teèaja, da li one sadr¾e pitanja od interesa za nas u pravoj mjeri, koje oblike prijenosa znanja koristi tvrtka ili tvrtka koja provodi obuku. Naravno, jedan oblik obrazovanja jo¹ uvijek nije dovoljan. Èak i nakon poèetka poslovanja snova, moramo raèunati s posljednjim, da sada gotovo svaki vlasnik od na¹ih gostiju zahtijeva takozvano cjelo¾ivotno uèenje, to jest kontinuirano pobolj¹anje.

Ako idete u skupinu sretnika koji su dobili posao iz snova, vjerojatno æete biti sna¾ni i predani. Svojom æete sudbinom upravljati sa svjesno¹æu o tome koliko je te¹ko zauzeti sposobnost funkcioniranja u dobroj poziciji. Svakako, nikakvi tro¹kovi ili prijevodi neæe biti problem za vas, pogotovo ako umjesto da ih sami plaæate, naplaæuje se kao dio na¹eg rada.