Nikon sustav rasvjete

Sustavi za hitnu rasvjetu vrlo su va¾na figura u industriji. U proizvodnim halama, gdje zaposlenici upravljaju strojevima koji su dostupni pokretnim dijelovima, u sluèaju iznenadnog nedostatka rasvjete oni mogu ostati trajno ozlijeðeni i èak mogu biti izlo¾eni riziku od njihovog nastanka. U vrijeme gubitka napajanja elektriènom energijom, ureðaji æe prestati raditi, ali motori ubrzani do ¹irokih okretaja zaustavit æe se tek nakon nekoliko trenutaka od prekida trenutnog uèinka.

https://neoproduct.eu/hr/proengine-ultra-ucinkovit-nacin-smanjenja-potrosnje-goriva-i-brige-o-motoru-u-automobilu/

Na primjer, u postojeæim institucijama, gdje su implementirani sustavi koji automatski sprjeèavaju rad pokretnih dijelova nakon iskljuèivanja napona, njihovo pona¹anje gotovo da nije odmah. Da bi se sprijeèili takvi dogaðaji, potrebno je koristiti sustave rasvjete u sluèaju nu¾de. Razlikuju se u drugim vrstama, ali zadatak svake od njih je da odr¾i sobnu rasvjetu odreðeno vrijeme nakon nestanka struje. Zahvaljujuæi tome, ljudi mogu sigurno zaustaviti strojeve, au sluèaju po¾ara lako je napustiti zgradu.

Najpopularniji sustav za rasvjetu u sluèaju nu¾de, prikladan ne samo u industriji veæ iu stambenim kuæama, posebna su rasvjetna tijela. Ureðaj za rasvjetu u nu¾di ima malu ugraðenu bateriju koja pohranjuje elektriènu energiju tijekom dobre instalacije. Tijekom naglog nestanka struje, posebni elektronièki krug prebacuje napajanje svjetiljke na brzinu baterije. ®aruljica ostaje upaljena sve dok se ne odabere baterija. Na¾alost, sustav rasvjetnih tijela ima neke znaèajke, koje se odnose na kori¹tenje malih baterija, samo nekoliko desetaka, a ponekad i samo nekoliko minuta rasvjete.

Novi sustav koji je moguæe kombinirati u industriji sastoji se u pronala¾enju dodatne prostorije u kojoj se ugraðuju veliki akumulatori i kontrolni oblici. Generator mo¾ete koristiti i koristiti, tako da ne samo da æe rasvjeta u nu¾di moæi obavljati mnogo sati, nego æe energija biti sna¾na za davanje razlièitim ureðajima, kao dokaz raèunala ili nekih strojeva.