Modul program kaunseling berfokus

Program Optima je mre¾a mnogih povezanih modula na temelju ove baze podataka. U odnosu na specifiènost pojedine tvrtke, moduli se mogu slobodno kombinirati. Program se izvr¹ava u pozadini Microsoft Windows mre¾a (moguæi rad s jednim korisnikom iu on-line grupi (Microsoft Internet Explorer 7.0 ili noviji.

https://slim-ecoligocal.eu/hr/

Optima program radi iskljuèivo na temelju Microsoft SQL Server 2005, 2008 ili 2008 R2 (verzija 2000 nije podr¾ana. Tijekom instalacije morate nauèiti s drugim zahtjevima za konfiguraciju multimedijske opreme i sadr¾aja licence. Sustav ljudskih potencijala namijenjen je srednjim i srednjim poduzeæima. Savr¹eno radi s drugim elementima kao ¹to su fakturiranje, upravljanje i trgovina s èasopisom. Kupit æe se na:- registracija zaposlenika,- namire plaæanja, uzimajuæi u obzir izostanke, prekovremeni rad,- provjeru odsutnosti zaposlenika, dane dopusta,izrada kozmetike za postavljanje radnih popisa,- ugovaranje,- obraèunavanje odsutnosti u vezi s roditeljskim, roditeljskim dopustom, rodiljnim dopustom, dodatnim dopustom iz roditeljskog ureda djeteta,- podjela naplate naknade u gotovini i transfera s naznakom odgovarajuæeg bankovnog raèuna,- ugovaranje ugovora s strancima,- obraèun i ispis poreznih prijava,- generiranje HR dokumenata kao ugovora o radu, dodavanja ugovora,- priprema izjava za PFRON i pomoænih ispisa za DEK-II i DEK-I-0,- arhiviranje HR obrazaca,- namirenje naknada zaposlenih u inozemstvu.Modul za ljudske resurse i obraèun plaæa je sljedeæi kao usluga kreditnih i kreditnih sredstava. Mo¾e se spojiti s planom Comarch ERP XL, s planom Comarch ERP Altum, s mobilnim aplikacijama: Comarch ERP e-Pracownik i Comarch ERP Mobile Fleet. Pravilno uvoðenje informacija u Optima sustav omoguæit æe dobru organizaciju HR odjela i tajni¹tva. Modul radi s Payerovom metodom, koja vam omoguæuje da obavljate nagodbe sa Zavodom za socijalno osiguranje.