Moderni dogadaji tvrtke

Tvrtka Comarch prisutna je na poljskom tr¾i¹tu veæ 23 godine. Ovim stanjem tvrtka je bila lider na podruèju suvremenih metoda s utjecajem na IT organizme. Takav dugi trenutak na tr¾i¹tu omoguæio je rafiniranje sustava i povezivanje globalnih sluèajeva ne u telekomunikacijama, nego iu osiguranju, trgovini, javnoj upravi i srodnim podruèjima.

Razvoj i profesionalna uslugaU Comarch Optima, cjenik je napisan tako da daje moguænost kori¹tenja i srednjih poduzeæa i vanjskih korporacija. Tvrtka nudi online obuku, zahvaljujuæi kojoj zaposlenici uèe o uèinkovitim metodama kori¹tenja usluga. Ako je potrebno, tvrtka nudi uslugu struènog tehnièara od povjerenja koji æe biti poèa¹æeni da rije¹i problem s privatno¹æu i po¹tovanjem svih zakona o za¹titi potro¹aèa.

ponudaMeðu proizvodima marke Comarch, dobivate sav softver potreban za odreðenu operaciju tvrtke ili tvrtke. Ponuðeni antivirusni program, koji mo¾ete slobodno mijenjati u smislu pouzdanih i sumnjivih datoteka i web-mjesta, tako da je strah od kraðe podataka ili propu¹tanja kljuènih znanja stvar pro¹losti! Piæe iz najzanimljivijih paketa posveæeno je poreznim savjetnicima, pomoæi æe u upravljanju raèunima, raèunovodstvenim i poreznim knjigama, a prije svega omoguæiti æe nisko upravljanje Raèunovodstvenim dru¹tvom s jasnim suèeljem i promjenjivim funkcijama.

Oporavak poznatAko izgubite va¾ne IT podatke, mu¹karci mogu zatra¾iti zadatak sigurnosne kopije datoteka, odnosno oporavak struènjaka iz Comarch SA-a èak i iz te¹ko o¹teæene opreme, npr. U po¾aru ili poplavama.

Comarch Optima je uglavnom trendovski naèin opslu¾ivanja poduzeæa u matiènoj regiji. Broj redovitih kupaca prema¹io je 60.000 niskih i malih robnih marki na cijelom Na¹em tr¾i¹tu!