Mentalni problemi sporta a

Stanovnici velikih gradova i dalje su izlo¾eni zdravstvenim problemima. Problemi s mentalnom i fizièkom prirodom dodaju se temama s planom disanja i kretanja. Zaposlenici staklenih poslovnih zgrada sve se èe¹æe javljaju na neurozama i izvornom naèinu anksioznih poremeæaja. Tinejd¾eri iz gustih gradskih ¹kolskih timova moraju se nositi sa sve ozbiljnijim problemima, koji èesto uzrokuju depresiju pored njih. U ovoj dobi, ignorirani mogu rezultirati ozbiljnim problemima u perspektivi.

U odraslim gradovima kao ¹to je Krakow, takoðer smo jo¹ veæi problem sa svim vrstama ovisnosti. Ne radi samo na sustavima ovisnosti kao ¹to je alkoholizam, nego i na onima koji se tièu stanovnika visoko razvijenih zajednica. Radoholizam, seksizam, ovisnost o internetu ili kupovina takoðer sve vi¹e utjeèu na nas. Dodajte tome i nestanak dru¹tvenih i privatnih veza, mno¹tvo du¾nosti, ambicije koje u stvarnosti ne nalaze prijevod. Sve to te¾i frustraciji i vjerojatno je uzrok problema mentalnog zdravlja.

Prvi simptomi poremeæaja u nastajanju ne bi trebali biti podcijenjeni. Najbolje je ¹to prije zatra¾iti lijeènièku uslugu, tko mo¾e imati dovoljno struènosti i provjeriti da mi pomogne. Ovo treba posebno naglasiti jer èesto idemo na za¹titu za grupu i prijatelje. Na¾alost, to je onda hladno rje¹enje. Obvezujuæi gosti koji nisu dobre studije neæe nam pomoæi, a za njih je velika odgovornost koja mo¾e pogor¹ati odnose izmeðu njih i onih koji ¾ele pomoæ. Psiholog iz Krakova privatno æe pokazati dobro rje¹enje. Psiholozi su trenutno usmjereni na pa¾nju pacijenata prilagoðavajuæi ih odreðenim skupinama kojima pru¾aju svoje usluge. Takoðer bi trebao zapamtiti da je on posljednji osobito nu¾an tro¹ak. Pomanjkanje èak i malih subjekata u neurotiènom ili depresivnom okru¾enju mo¾e govoriti o poremeæaju u te¾oj bolesti. Od tih èimbenika, ako postoji takva potreba, valja odmah pitati lijeènika.