Inercijalni sakupljae pra ine

Vreæice za pra¹inu, zahvaljujuæi velikom izboru filtarskih vreæica iz drugih artikala i neobiènom obliku i drugaèijem sustavu za èi¹æenje, poèev¹i od mehanièke do propusne i prljav¹tine s komprimiranim zrakom, pronalaze svoju primjenu u gotovo svakoj industriji u kojoj se javljaju problemi s neèistim zrakom u industrijskom okru¾enju.

Vrlo jednostavni - modularni filtri, koji se koriste posebno u drvnoj industriji i industriji namje¹taja, uvelike ostvaruju na¹u vrijednost i pri odvajanju razlièitih vrsta pra¹ine, kao ¹to su papir, plastika, itd. U na¹oj sposobnosti imamo obje velike modularne vrijednosti koje mogu podnijeti velike proizvodne hale. kao i lagani stacionarni pra¹ni kolektori koji se koriste pojedinaèno za neke strojeve.

Separatori pra¹ine za spremnike, unatoè njihovoj maloj velièini, odlikuju se cijelom povr¹inom filtracije. Koriste se za suhu i nisku pra¹inu. Separatori koferovane pra¹ine koriste se u industrijskoj filtraciji s malim koncentracijama pra¹ine. Iz radoznalosti, kuæna struktura je cijeli prostor za filtriranje.

Veliki raspon predlo¾enih kolektora za pra¹inu daje nam optimalan odabir stroja prema potrebama kupca. Puno znanja o svojim moguænostima mo¾ete dobiti na poljskom web-mjestu ili nas izravno kontaktirati.

Posude za otpra¹ivanje koje nudimo jeftine su u kategoriji otpornosti na eksploziju, ¹to znaèi da je to skupljaè pra¹ine napravljen zajedno s odredbama uvedenim u EU direktivi atex, od engleskog "atex dust collector".

primjena:- pra¹ina, piljevina, strugotine od obrade drva- bru¹enje pra¹ine s filerima raznih materijala- uljna magla, itd.

Pozivamo vas da se upoznate s novim filtarskim kolektorom za pra¹inu s modularnim dizajnom, koji æe zahvaljujuæi na¹oj stabilnoj konstrukciji, vi¹enamjenskoj funkcionalnosti, moguænosti kori¹tenja razlièitih oblika, naèinu pra¾njenja i èi¹æenja filtarskih èahura, takoðer naæi primjenu u va¹oj jedinici i odr¾at æe je èistom, dok zimi jedinica za recirkulaciju æe vratiti topli zrak natrag u hodnik.