Identifikacija prijetnji vezanih uz sastavljanje i modernizaciju raeunala

Inovativna industrija koristi desetke tisuæa zapaljivih i brzih tvari. Parametri plinova i tekuæina u mnogim èinjenicama su savr¹eno razumljivi i dokumentirani. Stoga je identifikacija prijetnji koje proizlaze iz njihove prisutnosti tijekom rada prilièno pristupaèna. Situacija je mnogo te¾a u uspjehu preseljenja, skladi¹tenja ili prerade rasutih materijala. U primjerima, naizgled bezopasne tvari kao ¹to su bra¹no, drvo, ¹eæer, kakao, aluminij ili papir u strukturi pra¹ine predstavljaju veliku opasnost od eksplozije.

Industrijske centralne vakuumske instalacije koriste se za uklanjanje talo¾enih pra¹ina s parketa, ravnih povr¹ina i konstrukcije opreme i dvorana. Stoga smatra da je cilj odr¾avanja higijene na radnom mjestu, a to je za¹tita radnih ljudi i ustanova i ureðaja od destruktivnog utjecaja pra¹ine, u suvremenim prijetnjama sekundarnih eksplozija. Svaka tvrtka koja proizvodi industrijska postrojenja mora izvesti & nbsp; instalaciju u skladu s trenutnim standardima sadr¾anim u instalacijskoj direktivi.

Va¾an zadatak centralnog usisavanja:- za¹tita zdravlja i ¾ivota ¾ena koje u stanu borave protiv negativnih uèinaka pra¹ine.- za¹tita organizacija i alata od neuspjeha u zbrinjavanju pra¹ine,- za¹tita izgradnje ¾ena koje pi¹u poslove protiv posljedica nekontroliranog izbijanja peludi.

Opasnost od eksplozijeU sluèaju da se tijekom procesa usisavanja dogode zapaljive ili eksplozivne tvari, plinovi, pra¹ine, tekuæe pare ili hibridne mje¹avine, postoji visok rizik od nekontrolirane eksplozije. U tom sluèaju mo¾e doæi do uni¹tenja jedinice za otpra¹ivanje i cijele jedinice. Prema statistikama, jedinice za filtriranje i cikloni su kvalificirani za kvalitetu ureðaja s visokim rizikom od eksplozije.

Sredi¹nje usisavanje i eksplozivna sigurnostKao ¹to je gore navedeno, napitak s veæom va¾no¹æu sustava centralnog usisavanja je smanjiti rizik sekundarne eksplozije uklanjanjem tzv. zaostala pra¹ina. Rje¹enje, s jedne strane, maksimizira sigurnost brzih i po¾arnih jedinica, a sljedeæe omoguæuje minimiziranje tro¹kova povezanih s usklaðivanjem procesne instalacije sa zahtjevima ATEX direktive. Treba napomenuti da u sluèaju zapaljive i eksplozivne pra¹ine instalacija sredi¹njeg usisavanja mora zadovoljavati stroge zahtjeve ATEX direktive.