Emocionalna ovisnost od majke

Ovisnost o pornografiji patolo¹ki je uzrok (od granice seksualnog zlostavljanja i web-holizma koji raèuna na cijelu podreðenost dnevne rutine gledanju pornografskog materijala. Za ovisnike je gledanje pornografskog filma dobar naèin za dobivanje seksualnog zadovoljstva, tako da mu klasièni seksualni odnos vi¹e nije dobar. Ne sjeæa se nièega lo¹eg u uspjehu, kada se tijekom masturbacije koristi pornografski film, koji je dio predigre koja pojaèava uzbuðenje oba partnera. S poremeæajem se kreæemo u akciju samo onda kada na cijeli dnevni raspored utjeèe moguænost dobivanja zadovoljstva od kroniènog promatranja pornografskih materijala. Osoba koja reagira na pornografiju ovisi o gledanju pornografije èak i tijekom radnog vremena ili na datum koji bi trebao biti potro¹en na razmi¹ljanje ili obavljanje drugih du¾nosti. Lijeèenje se pokazalo kao prikladno terapijsko rje¹enje kada ovisnik poèinje gubiti kontrolu nad drugim postojanjem, a patolo¹ki nagon poèinje diktirati strategiju svakodnevnog ¾ivota.

Iako gledanje pornografije od strane djece mo¾e uzrokovati pusto¹ u njihovoj psihi, kod odraslih ljudi (svjesni konvencionalne prirode materijala, jednostavno ne postoji takva opasnost. Meðutim, uz uvjet da ne postoji trenutaèna ovisnost o pornografiji, tj. O nesputanoj ovisnosti koja dominira nad svim drugim elementima ¾ivota tvrtke. Preporuèuje se pet stupnjeva ovisnosti o pornografiji: otkrivanje, eksperimentiranje i provjera, neutralizacija, eskalacija i provedba. Lijeèenje skupine ¾ena ovisnosti poèinje tek nakon pete faze, kada (jednom jo¹ uvijek uzbudljivo pasivno gledanje pornografskog materijala brzo ne donosi nikakvo zadovoljstvo. Nakon ¹to su veæ iskoristili sav raspolo¾ivi erotski potencijal Interneta, ovisnici poèinju tra¾iti moguænosti da zauzmu na¹e sposobnosti koje mogu biti nepovoljne za druge ljude. Na¾alost, u stanu je èesto samo iskustvo neugodnih posljedica pona¹anja o kojem se radi, a koje jecaje seksualnog ovisnika s ovisno¹æu o pornografiji i uzrokuje mu da naðe razlog za plaæanje seksologa.