Comarch erp optima handel plus

U potrazi za idealnim softverom za tvrtke, valja posvetiti pozornost ERP Optima programu koji je implementacija tvrtke Krakow iz tvrtke Comarch. Program Comarch ERP Optima izvrstan je alat za mala i srednja poduzeæa kako bi se olak¹alo upravljanje podruèjima koja su im karakteristièna. Osim modula za raèunovodstvo i ljudske resurse, softver takoðer ima komercijalne i skladi¹ne module koji su idealni za prodajne i logistièke odjele.

potvrdaOvaj program vjerojatno se mo¾e pohvaliti, meðu ostalima posjedovanje potvrde o usklaðenosti sa Zakonom o raèunovodstvu. To se odnosi na èinjenicu da se stalno a¾urira zakonom. Osim toga, lako je koristiti razlièite ureðaje za izvje¹æivanje i analizu, kao i za online prodaju.

pretplataPlaæajuæi mjeseènu pretplatu za softversku imovinu, mo¾ete ostvariti ne samo pristup izvornim i sna¾nim funkcijama, nego i tehnièku pomoæ koja olak¹ava rje¹avanje tekuæih problema i implementaciju rje¹enja koja odgovaraju odreðenom podruèju i institucijama. Zahvaljujuæi takvom postupku, program Comarch ERP Optima vjerojatno neæe samo olak¹ati i pobolj¹ati funkcioniranje pojedinih odjela i cjelokupne tvrtke, nego æe biti i koristan u niskom kljuèu za poveæanje rezultata.

demoPrije kupnje Comarch ERP Optima programa, mo¾ete uzeti 30-dnevni online demo ili 60-dnevni offline demo. Stoga je iznimno va¾no jer je va¾no odluèiti hoæe li takav softver raditi u odreðenoj tvrtki. Mnogi poduzetnici veæ su vjerovali programu Comarch ERP Optima. Trenutno ga koristi vi¹e od 60.000 tvrtki iz mnogih podruèja, ¹to ukazuje na visoku vrijednost softvera. Prema istra¾ivanjima provedenim meðu poduzetnicima, èak 93% ljudi koji koriste Comarch softver zadovoljni su njime.