Blagajnu za odvjetnika

Svim poduzetnicima prije ili kasnije doæi æe element u kojem æe tra¾iti da kupi fiskalni iznos za privatno ime. Meðutim, u ovom trenutku je èinjenica ili je odmah spremna za cilj?Sada ne, trebao bi ga najprije instalirati. Instaliranje blagajne nije dovoljno veliko, mislim da æe ga svi moæi proèitati nakon èitanja ovog dokumenta.

S èime bi trebao poèeti?Osnovna faza zapravo je kupnja termalne blagajne. Bilo bi u redu da to uèinimo prije otprilike 3-5 tjedana, ¹to æe nam omoguæiti da se predstavimo toèno s trenutnim jelom i njegovim ¹ansama. Vrijeme koje æemo posvetiti treningu s nefiskalnim stilom kupusa pomoæi æe nam mnogo kasnije i spasiti mnoge ¾ivce, da ne spominjemo ¾ivce na¹ih korisnika.Ako saznate iz vlastitog novca, obavijestite nadle¾ni porezni ured dan prije planirane fiskalizacije blagajne.Naravno, ovo upozorenje je va¾no pisati rukom.Nakon pisanja takve izjave treba pokrenuti fiskalni modul. Va¾no je to èiniti ranije, ali ne mo¾emo zakasniti s trenutnom stvari.Ovu uslugu obavlja ovla¹tena blagajna. Prilikom obavljanja usluge servisni tehnièar takoðer popunjava servisnu knji¾icu, a ured za prodaju ulaznica je zapeèaæen s peèatom vodeæeg mjesta.Nakon pokretanja fiskalnog modula, najkasnije 7 dana, popunite i dostavite drugi dokument u pojedinaèni porezni ured. Tako postoji tekst "Obavje¹tavanje poreznog obveznika o mjestu instaliranja fonda". Takav dokument pru¾a servisni tehnièar u fiskalnom centru besplatno. Na papiru unosimo sve podatke o na¹oj tvrtki i o blagajni - njegov serijski broj, jedinstven, dajemo mjesto postavljanja i datum fiskalizacije i namjenu.Va¾no je zamisliti da odgovornost za podno¹enje takvog dokumenta le¾i na poreznom obvezniku. Preporuèujemo i èuvanje kopije dokumenta.Nakon "fiskalizacije" blagajne porezni ured izdaje treæi broj - registracijski broj. Broj koji je primijenjen u blagajni u postupku bio je, na primjer, vodootporni marker. Osim toga, unosi se u servisnu knji¾icu u dobro polje, a taj se broj obièno dobiva u trenutku podno¹enja dokumenata o oporezivanju u poreznom uredu, a ponekad ga mo¾ete i kupiti pismom.Va¹ rad na web-mjestu vrlo je va¾an. Du¾nost je svakog poreznog obveznika biti u pozadini kori¹tenja blagajne.