Blagajnu koju mo ete kupiti

Obveza kori¹tenja financijske blagajne je vrlo popularna, a na¹ vodiè æe svakako zanimati ¹irok krug poduzetnika. Da biste odabrali blagajnu trebate je uzeti s oprezom, vodeæi raèuna o va¾nim parametrima blagajne uz njihove metode. Ovo nije jednostavna tema. Opæenito, fiskalna blagajna trebala bi se odabrati za odreðenu vrstu poslovnog posla. Blagajnu koju odabrati?

Glavni kriterij za dobar odabir blagajne je naèin poslovanja, za koji je obavezna kupnja opreme. Fiskalne ureðaje mo¾emo podijeliti na: blagajne, meðu kojima i mi:

jednosjedne blagajne - one su definitivno velika skupina blagajnica koje su danas dostupne na trgu. Takve blagajne na najsuvremenijoj liniji, bez obzira na podruèje, su nada za suglasnost s novim ureðajima, izmeðu kontradiktornih skala, èitaèa bar koda ili raèunala. Takoðer mo¾ete kupiti redovitu fiskalnu blagajnu koja nema stalnih objekata. Gotovo malo ljudi prikljuèuje vanjske ureðaje na fiskalnu valutu, iako postoji takva moguænost;

blagajne - najva¾nija tema ove metode blagajne je njihova mobilnost. Opremljeni su baterijom, stabilizacijom valjaka papira, koja ima za¹titu od valjanja prilikom prebacivanja blagajne iz prostorije na stalak. Va¾an tehnièki element prijenosnih blagajni je da su vrlo izdr¾ljivi za kratke ekolo¹ke uvjete, ili za vrlo vrijedne ili vrlo jednostavne temperature i popularniju vla¾nost zraka. Tipkovnica takvih registar kasa uvijek se priprema od silikona ili gume, ¹to znaèi da nema ¹anse za poplavu unutarnjih sustava koji se gledaju u takvoj blagajni;

sustavna blagajna - trenutni je broj blagajni za brzo komercijalno poslovanje. Mogu suraðivati u izgradnji s prijenosnim raèunalom i drugom blagajnom. I oni su kompatibilni s drugim ureðajima koji utjeèu na ubrzanje usluga korisnicima, ukljuèujuæi èitaè te¾ine i barkod. Osim toga, imaju zasebne ladice za novac, koje zahvaljujuæi velikim odjeljcima omoguæuju organiziranje va¹eg novca, a jedino olak¹ava lijeèenje i zaraðivanje novca.

raèunalne blagajne - najnovije blagajne, koje su kombinacija raèunala s fiskalnim pisaèem, opremljene monitorom.