Blagajna svijeta

Ako zapoènete posao, pa¾ljivo ga provjerite ili ne morate kupiti postnet neo & nbsp; checkout i koristiti ga svaki dan u na¹oj funkciji. Poljski propisi su vrlo pouzdani i toèno nas obavje¹tavaju tko mora raèunati u blagajni i tko mora izdavati raèune.

U Poljskoj je u 2015. znaèajno smanjen broj poreznih obveznika koji su bili prikladni za kori¹tenje dodatnih izuzeæa od obveze da imaju fiskalne blagajne, ¹to znaèi da blagajna sve vi¹e postaje nu¾nost za sve veæi broj graðana.

Zajedno s najnovijim odredbama Zakona o PDV-u, svi porezni obveznici na poljskom kraju su cilj kori¹tenja blagajne kod prodaje fizièkih osoba koje ne posluju. Porezni su obveznici vi¹e obvezni koristiti registarske blagajne u sluèaju registracije prodaje na stanje poljoprivrednika pau¹alnih stopa. Samo porezni obveznici èiji godi¹nji prihod prelazi 20 000 PLN moraju imati svoje d¾epove u fiskalnim d¾epovima.

Va¾no je napomenuti vi¹e i da autoservisi ne moraju koristiti blagajne ako su njihovi uèinci ugraðeni izravno u automobile. U takvim oblicima servisi za popravke automobila pru¾aju uslugu i ne prodaju odreðenu robu. Porezni uredi takoðer navode da u ovom primjeru, na raèunima koji æe se graditi, za popravke, ne ulaze u sastavljene dijelove, jer specifikacija tih proizvoda mo¾e ote¾ati dobivanje prava na uklanjanje nu¾nosti postojanja fiskalnih blagajni.

U regiji blizu registar blagajne postoje i izuzeti dobavljaèi elektriène energije i tvrtke koje pru¾aju telekomunikacijske, osiguravajuæe i financijske usluge. Vi¹e tvrtki koje nude usluge koje se odnose izravno na tr¾i¹te nekretnina mogu oduzeti izuzeæe. Takoðer treba imati na umu da registarske blagajne ne moraju biti kori¹tene i tvrtke koje pru¾aju prodaju putem po¹te, jer je plaæanje, meðutim, na bankovnom raèunu. Samo taksisti i nove tvrtke koje govore o uslugama prijevoza putnika ne mogu vi¹e koristiti fotografije vezane uz marketing do 20.000 PLN.